โรงเรียนบ้านโนนจำปา
โครงงานประดิษฐ์

โครงงานประดิษฐ์
อ.พรพิมล ห่มสิงห์

การเตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์การทำโมบายเปลือกหอย

 

อุปกรณ์การทำกรอบของที่ระลึก

นักเรียนกำลังประดิษฐ์โมบายจากเปลือกหอย

 

นักเรียนประดิษฐ์กรอบที่ระลึก

 

ประดิษฐ์การจักสานที่รองแก้วจากต้นกก

ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากดอกประดู่

 

นักเรียนนำผลการศึกษามาสรุปใส่บอร์ดแล้วรายงานให้นักเรียนที่สนใจฟังผลการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

 

 

จัดทำโดย นายนิรันดร์ ห่มสิงห์ อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านโนนจำปา