โรงเรียนบ้านโนนจำปา
โครงงานเกษตร

การปลูกพืชผักสวนครัว

สูตรกำจัดศัตรูพืช - บำรุงต้นพืช

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนจำปาบำรุงรักษาพืชผักสวนครัว ตามเงื่อนไขและเวลา
โดยการถอนวัชพืชในแปลงผัก

นักเรียนวัดความเจริญเติบโตเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยระหว่างมูลวัว,มูลไก่,มูลสุกร,ปุ๋ยจุลินทรีย์

นักเรียนชั่งน้ำหนักปุ๋ยคอก(ปุ๋ยวัว,ปุ๋ยไก่,ปุ๋ยสุกร)ก่อนใส่ลงในแปลงผัก

แปลงผักคะน้าที่ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ (E.M.) มีความเจริญงอกงามดี

นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนจำปา ต,ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วัดความเจริญเติบโตของผักที่ใส่ปุ๋ยต่างชนิดกัน

แปลงผักบุ้งจีนที่ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ (E.M.) ใส่หมายเลขไว้อย่างชัดเจน

นักเรียนนำผลการศึกษามาสรุปใส่บอร์ดแล้วรายงานให้นักเรียนที่สนใจฟังผลการศึกษาค้นคว้าโครงงานเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

 

 

จัดทำโดย นายนิรันดร์ ห่มสิงห์ อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านโนนจำปา